Ие капиталын — ийи дугаар уругга! | Дзун-Хемчикский кожуун
 • Уважаемые гости и пользователи официального сайта Администрации Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва!

  Мы рады приветствовать Вас на нашем официальном сайте! Здесь Вы можете найти полную информацию о работе администрации, быть в курсе последних новостей.

 • Авторизация

 • Свод заповедей матерей Тувы

 • Оказание первой медицинской помощи

 • Ссылки

  Избирательная комиссия Республики Тыва

  Тувинская правда

  Официальная страница Главы Республики Тыва

  Официальная страница Администрации Дзун-Хемчикского кожууна

  Шын

  Проекты религиозных организаций

  Единный call-центр МФЦ по Республике Тыва

  Официальный портал Республики Тыва

  Правительство Республики Тыва в социальной сети Вконтакте

  Банк данных исполнительных производств

Пенсионный фонд

Ие капиталын — ийи дугаар уругга!

Фев 2, 2018

Чаш уругнун торутуннери –ог-булеге улуг оорушку. Ийи дугаар опеяа чаяатынып кээри билек, ие капиталынын акша-хоренгизинден 10347 рубль туннуг ай санынын акша толевирин ог-буленин кандыг-даа чарыгдалдарынче, ажы-толче ажыглап болур апарган.
1 базым: ийиги чашты кузели-биле чаяап алыры РФ-нын хамаатылары база РФ-нын девискээринде доктаамал чурттап турар ада-иенин ог-булезинге 2018 чылда ийи дугаар уруг торутунген (азырап алган) болза.
2 базым: чаш уругнун торутунгенинин (азырап алган) дугайында херечилелин кылдырып алыры
Ийиги уруг 2018 чылдын январьнын 1 соонда торутунген болгаш РФ-нын хамаатызы болур ужурлуг.

3 базым: ог-буленин бир кежигунунге онааштыр ортумак орулгазын илередир. Чурттап турар регионунда куш-ажыл кылып шыдаар чурттакчы чоннун амыдыраарынын адаккы деннелинин 1,5 катап остурген хемчээлинден – 15252 рубльден- эвээш ог-буле ие капиталындан ай-санынын толевирин алыр эргези бар. Пенсия фондузунун www.pfrf.ru деп сайтызында калькулятор дузазы-биле ог-буле бодунун бир кежигунунге онааштыр ортумак орулгазын санап ап болур.

4 базым: херек документилерни чыып алыр. Бир эвес ог-буленин орулгазы бир айда 15252 рубльден ашпас болза, дараазында документилерни белеткеп алыры чугула:
1. РФ-нын хамаатызынын паспорду;
2. Ажы-толдун торутунгенинин болгаш огленишкенинин дугайында херечилелдер;
3. Ог-буленин шупту кежигуннеринин эрткен 12 айда орулгазынын дугайында медээ;
4. Банкта ажыткан агар-санын айыткан шынзылга.
Бир эвес документилер чыырында бергедежи бээр болзунарза, Пенсия эргелелинин специалистери силерге дузаны кадар.

5 базым: Ийиги уругнун торутунгени-биле ай санынын акша толевирин тургузарынын дугайында билдириишкинни чурттап турар черинде Пенсия эргелелинче киирер.  Ийи дугаар уругга ай-санынын толевирин тургузар база ие (ог-буле) капиталынын куруне сертификадын алыр дээн хары угда ийи билдириишкиннни чурттап турар черинде Пенсия эргелелинче азы МФЦ таварыштыр уругнун 1,5 чыл харлаанынга чедир кайы-даа уеде киирип болур.

6 базым: Ай санынын толевирин чаш уругнун 1,5 харлыынга чедир алыр. Бир чыл дургузунда ог-буле 10347 рубль туннуг ай санынын акша толевирин алыр. Ол хуусаа соонда билдириишкинни база катап киирип, ай санынын толевирин ийиги уругнун 1,5 харлаарынга чедир алыр.
Ай санынын толевирин тургузары:
— Чаш уругнун торуттунген хунунден эгелеп, бир эвес билдириишкинни опеяанын  торуттунгенинден бээр 6 ай эртпээн болза. Толевирнин ниити тунун уругнун торуттунген хунунден болгаш билдириишкин киирген хунге чедир хамаатыга долузу-биле шилчидер;
— Билдириишкин киирген хунден эгелеп, бир эвес хамааты толевир алыры-биле билдириишкинни опеяанын торуттунгенинден бээр 6 ай эрткен соонда киирген таварылгада.

  Рубрики Пенсионный фонд