Чоон-Хемчик кожууннун кодээ – ишчилернин байырлалы-Наадым-2017, Тыва Арат Республиканын тургузукчуларынын бирээзи, Даа кожууннун Хун нояны Монгуш Буян-Бадыргынын торуттунгенинден бээр 125 чыл ою, болгаш XVIII-ки делегей чергелиг дириг хогжумнун Болгаш чудулге-сузуктун «Устуу-Хурээ» фестивалынынга Тураскааткан байырлыг чыышка илеткел | Дзун-Хемчикский кожуун
 • Уважаемые гости и пользователи официального сайта Администрации Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва!

  Мы рады приветствовать Вас на нашем официальном сайте! Здесь Вы можете найти полную информацию о работе администрации, быть в курсе последних новостей.

 • Авторизация

 • Свод заповедей матерей Тувы

 • Оказание первой медицинской помощи

 • Ссылки

  Избирательная комиссия Республики Тыва

  Тувинская правда

  Официальная страница Главы Республики Тыва

  Официальная страница Администрации Дзун-Хемчикского кожууна

  Шын

  Проекты религиозных организаций

  Единный call-центр МФЦ по Республике Тыва

  Официальный портал Республики Тыва

  Правительство Республики Тыва в социальной сети Вконтакте

  Банк данных исполнительных производств

Официальные выступления председателя

Чоон-Хемчик кожууннун кодээ – ишчилернин байырлалы-Наадым-2017, Тыва Арат Республиканын тургузукчуларынын бирээзи, Даа кожууннун Хун нояны Монгуш Буян-Бадыргынын торуттунгенинден бээр 125 чыл ою, болгаш XVIII-ки делегей чергелиг дириг хогжумнун Болгаш чудулге-сузуктун «Устуу-Хурээ» фестивалынынга Тураскааткан байырлыг чыышка илеткел

Ноя 9, 2017

Хундулуг чангыс чер-чурттугларым, хундулуг Тыва чазаавыстын даргазы Шолбан Валерьевич, болгаш чалаткан ырак-чооктан келген аалчылар, байырлыг чыыштын киржикчилери! Эки хуннун мендизин айтырбышаан, байырлал-биле силер бугудеге чугле экини, кадыкшылды, ажыл-ижинерге чедиишкиннерни кузедим!

Кижи бурузу торээн черлиг, торел чоннуг дижир болгай, а бистин Чоон-Хемчик кожуунувустун намдар тоогузу база бир онзагайы-биле ылгалдыг. Ол республиканын кожууннарынын чер-девискээринин, чурттакчы чоннун болгаш ажыл-агыйнын талазы-биле улуг кожууннарнын санында хамааржып турар.

Бис, тывалар, Азия товунун эн-не бурун, эн-не чоргаарчону бис. Бистин аравыстан XX вектин улуг угаанныг политиги Монгуш Буян-Бадыргы унген. Ол онзагай байырлалды манаа демдеглевес арга чок.

Чоон-Хемчик кожуун богун 648456 кв.км. гектар черни ээлеп турар, 11 суурларда болгаш Чадаана хоорайда 23357 кижи чурттап турар. Соолгу беш чылдын дургузунда чоннун чайгаар озулдези ковудеп, чаш уругларнын хойу – биле торутунуп, кижилернин олуп-хораар чоруу, болгаш кожуундан дашкаар кожуп чоруп турар чуртакчы чонувустун саны эвээжеп турары оорунчуг болуп турар.

Кожууннун бо соолгу 2016 чыл болгаш 2017 чылдын чартыынын дургузунда кодээ ажыл-агый талазы-биле сайзыралын кысказы-биле таныштырар-дыр мен.

Кодээ ажыл-агый талазы-биле Наадым байырлалынга хоочун болгаш мурнакчы малчыннарнын чымыштыг ажыл-ижин демдеглээривис чугула.

Кожуунда бо хуннун байдалы-биле 2 муниципалдыг-унитарлыг кодээ-ажыл агый будурулгелери: МУП «Хемчик» (Теве-Хая), МУП «Улан-Быра» (Ийме), 19 кодээ ажыл-агый кооперативтери болгаш 110 арат-ажыл-агыйлары бактаап турар.

Кожуунда 2017 чартык чылдын туннелдери-биле алырга 20657 баш бода мал оон иштинде торуур инек-6941 баш, 148016 баш хой-ошку, 892 баш хаван, 7852 баш чылгы мал, 45 баш сарлык база 8 баш теве мал бактаап турар. Эрткен чылга денээрге бода мал 101,6 %, шээр мал 103,3 %, чылгы мал 102,0 % озулделиг болган. Олдээрге Силернин чымыштыг ажыл-ижинернин унелели-дир.

Тыва Республиканын Чазаанын болгаш Тыва Республиканын кодээ ажыл-агый яамызынын ажылдадып эгелээни толевилелдери «Бир суурга-бирбудурулге», «Аныяк ог-булеге кыштаг», «Инээм-чемгерикчим» деп программаларга кожуундан чаа эгелеп турар фермер ажыл-агыйларывыс дузаны алгаш улаштыр туннелдиг ажылдаар сорулганы салганнар. Ол дээрге кожууннун социал-экономиктиг хогжулдезинге улуг идиг болуп турар.

«Аныяк ог-булеге кыштаг» деп губернаторжу толевилел – биле 10 аныяк ог-буле 2000 хойну алгаш бир дугаар кыштаглаашыкынын эртирип ажылга хаара тутунганнар. Оларнын аразындан эн эки коргузуглуг аныяк малчыннар дизе Баян-Тала сумузундан Лада биле Чаян Ооржактарнын ог-булези, болгаш Хайыракан сумзундан Адыгжы, Белекмаа Монгуштарнын ог-булези. 2017 чылда толевилелде база 10 аныяк ог-буле киржип турарлар.

«Инээм-чемгерикчим» деп социал проектиже 2016 чылда 36 ковей ажы-толдуг ог-булелер киржип, бызаалыг инектерни алганнар, 167 чаш ажы-тол суттен кылган чем аймаа-биле хандыртынган. 2017 чылда проектиде 24 ог-булелер киржип, апрель айда бызаалыг инектерин алганнар.

Кожуунга эъткир уксаалыг малды (герефорд) бода малды остурери- биле Чыргакы сумуда арат ажыл-агыйлыг Монгуш Болат Борисович, база Ийме сумуда арат ажыл-агыйлыг Монгуш Кежик Саянович остуруп турарлар. Суткур уксаалыг инектерни арат ажыл-агыйлыг Сат Эльвира Дмитриевна болгаш Донгак Шончалай Доржуевна остуруп турарлар.

Тыва уксаалыг хойну остуруп турар уксаажыдылга ажыл-агыйлары СПК «Даг-Ужу» (Хондергей), СПК «Ак-Хая» (Шеми) кожуунда шээр малдын продуктулуг чоруун бедидер талазы–биле улуу улуг деп демдеглээри артык эвес.

Хуу малын кадарып орар малчыннардан мун ажыг хойлуг, ошкулуг малчыннар эвээш эвес. Чылдан чылче кожуунда мунчулар болгаш беш чус малдыг кижилернин саны ковудеп турары оорунчуг. Оларга аныяк малчыннар: Монгуш Артыш Александрович (Теве-Хая), Монгуш Орлан-оол Сарбааевич (Хорум-Даг), Монгуш Хулер-оол Байыр-оолович (Ийме), Сат Алексей Сугеевич (Хайыракан), дээш оон-даа оскелер хамааржырлар.

2017 чылдын бирги чартык чылдын туннелдери- биле: эн-не хой бода малдыг суму Хайыракан, эн-не хой шээр малдыг суму Баян-Тала, эн-не хой чылгы малды Чадаана хоорайнын чылгычылары тудуп турар.

Илеткелди доозуп тура бистин мурнувуста кол сорулгалар:

2017-2018 чылдын мал кыштаглаашкынын хур ажырары дээш демниг ажылдаар, каш хонгаш мал чеминин белеткелин организастыы-биле чорудар. 2017 чылдын кышты малды хур ажырары-биле кожуунга мал чемин белектээр сорулганы салып, сигенни 16492 тоннаны белеткээр план салдынган. Губернатор толевилелдеринин салдынган сорулгаларын бедик деннелге кууселдезин чедип алыр.

Бистин кожуунну удуртуп, оон социал-экономиказын, культуразын хогжудеринге улуг салыышкыны киирген, ангы-ангы чылдарда кожуунну удуртуп баштап чораан, Доржулдей Бурзунеевич Ондар, Борис Баазанович Чюдюк, Иван Максимович Сувандии, Василий Дудукпенович Монгуш, Макар Бавыкович Донгак, Дагба Наадымович Ховалыг, Никита Хокпалдаевич Куулар, Анатолий Начын-оолович Тулуш, Святослав Чотпаевич Ондар, Александра Хаяевна Донгак, Байбек Надажапович Монгушка бо байырлалда ооруп четтиргенивис илередип тур бис.

Оон-биле чергелештир кожууннун кол чоргааралы болгаш байлаа – бодуун ажыл-ишчилер: тараажылар, малчыннар, транспортчулар, тудугжулар, кодээ интеллигентилер болбайн канчаар. Оларнын хун-буруде амыр эвес ажыл-ижи-биле Чоон-Хемчик кожууннун кайгамчык тоогузу тургустунган болгаш ам-даа уламчылап турар.

Чоон-Хемчик кожууннун кодээ ишчиленин байырлалы – Наадым таварыштыр, Тыва Арат Республиканын тургузукчуларынын бирээзи, Даа кожууннун Хун нояны Монгуш Буян-Бадыргынын торуттунгенинден бээр 125 чыл ою, болгаш 18-ки делегей чергелиг дириг хогжумнун болгаш чудулге-сузуктун «Устуу-Хурээ» фестивалы таварыштыр бугу чонумга байырны чедирбишаан, кожууннун экономиказын болгаш культуразын хогжудер херекке куш-ажылчы улуун киирген хундулуг хоочуннарывска, республиканын ажыл-агыйларынын ангы-ангы адырларында ам-даа ажылдап чоруур удуртукчуларга, кодээнин бодуун ишчилеринге, малчыннарга, араттарга болгаш бугу чонувуска хундуткелимни илередир-дир мен.

Кожууннарнын база хоорайларнын толээлери, кожууннарда болгаш Кызыл хоорайда чурттап ажылдап чоруур бистин чангыс чер чурттугларывыс, хоочуннарывыс, бис — биле кады сеткил кадып, байырлалга киржип турарынарга ооруп четтиргенивисти илередип тур бис, шуптунарга кадыкшылды, чедиишкинни, оорушкуну сеткилимнин ханызындан кузедим!

Байырлал-биле хундулуг чонум!

 

  Рубрики Официальные выступления председателя