2016 чылдын тургузунда кодээ ажыл-агый эргелелинин кылып чоруткан ажылынын отчеду | Дзун-Хемчикский кожуун
 • Уважаемые гости и пользователи официального сайта Администрации Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва!

  Мы рады приветствовать Вас на нашем официальном сайте! Здесь Вы можете найти полную информацию о работе администрации, быть в курсе последних новостей.

 • Авторизация

 • Свод заповедей матерей Тувы

 • Оказание первой медицинской помощи

 • Ссылки

  Избирательная комиссия Республики Тыва

  Тувинская правда

  Официальная страница Главы Республики Тыва

  Официальная страница Администрации Дзун-Хемчикского кожууна

  Шын

  Проекты религиозных организаций

  Единный call-центр МФЦ по Республике Тыва

  Официальный портал Республики Тыва

  Правительство Республики Тыва в социальной сети Вконтакте

  Банк данных исполнительных производств

Новости

2016 чылдын тургузунда кодээ ажыл-агый эргелелинин кылып чоруткан ажылынын отчеду

Янв 30, 2017

Отчеттуг чылда кодээ ажыл-агый эргелели кожууннун кодээ ишчилеринин социал экономиктиг талаларын экижидип чедип аар дээш  Тыва Республиканын чазаанын 14 база  кожуун чагыргазынын 13 доктаал , айтыышкыннарынга удуртулга кылдыргаш ажылдарны кылып чоруткан. Хыналда шактарынга 4 кодээ ажыл-агый айтырыгларын корген. Органардан болгаш чуртакчы чондан 280 чагаа-бижик кирген, оон иштинде 20 билдириишкин, . Мал оорунун дугайында 3 хурал, черлик конопля чашпанны узуткаарынын дугайында 4, 3 катап кодээ ажыл-агый чизезин чорударынын дугайында белеткел хуралдар эрткен. 40 каттап кодээ ишчилеривиске чонга тарымчалыг ортекке кодээ бараан садып арынга  ярмаркаларны организастап эртиришкен.  Эргелелдин бо хунде кол даянып ажылдап турар документилери «Кодээ ажыл агыйнын  2014-2020  чылга чедир турум сайзыралы» республиканын сорулгалыг программазы, губернатор проектизи «Аныяк ог-булеге кыштаг» «чангыс суур чангыг будурулге», «инек чемгерикчи малым», кожууннун 2016-2017 чылда боттаныр сорулгалыг программалары  «чер ажыл агыйын хогжудери», «черлик конопля чашпанны узуткаары» болгаш «кокай боруден ан меннин, азырал малдын когаралын эвээжедири».

Кожуун девискээринде 2 муниципиалдыг будурулге, 19 биче кооперативтер, 110 арат ажыл-агыйлары база 1905 хуу ажыл-агыйлар бактаап турар. Кодээ ажыл-агый адырында ортумаа биле 2091 кижилер хаара туттунуп турар  азы ниити чуртакчы чоннун 11 хуузу кодээ ажыл агыйнын экономиказында хаара тутунган.

Чер ажыл агыйы

Отчеттуг чылда чер ажыл агыйынга, 2016-2017 чылдын мал кыштаглашкынынга  чеминин белеткелинге таарымчалаг чыл болган. 2016 чылда часкы хову ажылдарын бадылатынган план езугаар: тараа культуралары 192 гектарга, мал чеми культураларын 1791 гектарга, картофельди 294 гектарга, ногаа аймаан 8,02 гектарга тарылга ажылдарын кодээ ишчилеривис чоруткан. Часкы хову ажылдарын уезинде чорудары-биле кодээ ажыл-агый яамызындан урезиннин долу ортээнин  80 хуузу эгидилге чок дузаламчы ашка болур 2 млн 968 мун 581,02 акшаны республика болгаш федералдыг бюджеттен, 3 хуузу болур 100 мун акшаны тус чер бюджединден база ол ышкаш, урезин соортулгези болгаш кывар чаар материалдар дээш 413 мун 798,7 акшаларны Федералдыг болгаш республика бюджединден субсидия акшаларны тараа тарыыр ажыл агыйлар 2016 чылда шингээткен. Часкы хову ажылдарынга ниитизи биле 126 тракторлар, 42 андазыннар, 15 урезин чажар машиналар киришкен.

Куску дужут отчетары-биле тараа культураларын 194 тонна (2015-114тн 170%), картофельди 4684 тонна (2015-3270тн 143%), ногаа аймаан 110,1 тоннага (2015-116тн 95%), мал чеминден ногаан сигенни 808 тонна,  мал чеми кылдыр ажаатынган тараа культураларын 1077 тонна, саванны  486 тонна,  (2015-1051,2) кодээ ишчилер  ажаап алган. Ортумак дужут тараа культураларын 1 гадан 10,1 центнер, картофельдин 1 гадан 159 центнер унген. Куске тараа ажалдазынга ниитизи биле 9 комайн техникалар киришкен. Кодээ ишчилер 2016-2017 чылдын малды хур кыщтагладыыры биле 14891 тонна ООН иштинде ковей чылдын тараан сигенни 168 тонн   кезип белеткээн.  Чер ажыл агыйынын эн-не кол дувуредип турар айтырыы машина трактор парыгынын чедишпези азы хуусаазы эрткени дувурелдиг байдалды тургузуп турар.

Отчетуг чылда Республика болгаш кожуун бюджединден 304 429,6 акшаны конопля чашпаннын узуткаар кылдыр ундурген, конопля узуткаар программаны кууседиринге кожуун девискээринге 470 га черге унген чашпанны узуткаар ажылдар чорутунган.

 

Мал ажыл-агыйы

Мал продукциязынын талазы биле эъти дириг дензиге 2488  тонн(2444) 102 хуу, сутту 7252  тонн, дукту  138 (134) 103хуу кодээ ишчилеривис будуруп ундурген. 2017 чылдын январь 1нин байдалы-биле бод мал 16206 (16052) 101хуу оскен, оон иштинде саар инек –6982 (6843) 102хуу баш  оскен;   хой, ошку-109334 (107302) 102 хуу баш оскен, оон иштинде торуур хой.ошку-62121 (57836) 107 хуу баш оскен, чылгы малдын баш саны-6548 (6558) 100 хуу болган,оон иштинде торуур белер-2653(2652) 100хуу болган, хаван- 582 (601) 3 хуу  баткан , оон иштинде торуур хаван-101 (120) 84хуу болган   база 7 (7) 100%  баш теве болган.  Рейтинги езугаар алырга Чоон-Хемчик мал бажы биле Республикада бешки черни ээлеп тура р ол чуну коргузуп турар дээрге кодээ малчыннарывыстын  чайнын изии кыштын соогу дивейн кызып ажылдап турарынын херечизи.

Тыва Республиканын малчыннар байырлалынга Наадым 2016 чылда кодээ ажыл агый яамызынын тиилекчи малчыны деп атты  Баян-Тала  сумузунун малчычыны Монгуш Сакта Биченекович амгы уенин сиген кезер машина биле шаннаткан, бедик коргузуглуг болган малчыннар  Хайыракан сумузунун  малчыны  Сарыглар Орлан Бавуулайович (движок) биле шаннаткан, Хайыракан сумузунун хоочун малчыны Чачыр-оол Эрес Сотович ортектиг белек  биле  шаннаткан.

Кодээ ишчилернин хунун таварыштыр Тыва Республиканын кодээ ажыл агый яамызынын Хундулуг бижии биле Сат Чорбаа Мандааович (Баян-Тала), Тыва Республиканын Чазаанын Баштынынын Хундулуг бижии биле Монгуш Андрей Конзан-оолович (Чыргакы), Тыва Республиканын Дээди Хуралынын  грамотазы биле Кара-Сал Юрий Ак-оолович (Чыргакы) шаннатканар.  Кожуун чагыргазы  моон даа сонгаар хой мал остурген малчыннарны, хой тараа тараан тараажыларны  деткижер.

 

Кодээ бараан  будурулгезинин болбаазырадылгазы

Отчеттуг уенин тургузунда кодээ бараан болбаазырадылгазынга эптиг байдалды тургузары биле губернатор проетизи «Чангыс суур чангыс будурулге» боттандырар дээш сорулгалыг ажылдар чоруттунган. Ол дээрге Чадаана хоорайга дириг малды соккаш улаштыр чиг эъттен янзы буру эът кылыгларын будуруп ундурер  база Хайыракан суурда 200 тонна ногаа аймаанын  шыгжамыры болгаш  ногаа консервалаар цехтерни ажыглалче киирген. Отчетуг чылдын туннелдери биле эът болбазырадыр цехтин будурген барааны:  манчы-1600 кг, ыштаан колбасаны 500 кг база субпродуктуларны 100 кг, сут болбазырадыр цех хайындырган суту- 93,5 тонна,  кефир- 37,3 тонна, снежок 8,2 тонна, сметана 13,3 тонна, творог 15,5 тонна,  ногаа-аймаа болбаазырадыр цех ниитизи биле  тузаан ногаа-аймаан – 520 литрге кылып будурген. Унуп келген отчетуг чылда  немей  сут бараан фермазын тургузуп алыр  ажылдар чорутунуп турар.

Губернатор проектизи «Аныяк ог-булеге кыштаг»

2015 чылдын декабрь 29-та Тыва Республиканын  Човулел Хуралынын шиитпири езугаар Чоон-Хемчик кожуунга   январь 6-да Тыва Республиканын Чазаанын кураторлары суурларже унуушкуну кылгаш, чон хуралын эттирген туннелинде бистин кожуунувус иштинден 10 аныяк ог-булени киржиир кылдыр шилээш  Чоон-Хемчик кожуунун чагырга даргазынын ундурген айтыышкыны  езугаар   10 ангы суурларнын киржикчилерин тодараткан: Хайыракан, Бажын-Алаак, Теве-Хая, Ийме, Шеми, Баян-Тала, Хорум-Даг, Хондергей,  Чыргакы, Чыраа-Бажы суурнун киржикчилери.

Программанын киржикчилери  ниитизи биле 6 млн 400мун 711акшаны алганнар.  Федералдыг бюджеттен 5млн 504 мун 604 акша, а республика бюджединден 1млн.045мун акшаны база кожуун бюджединден банкы хуузу дуглаар кылдыр 55 мун ашканы шилчиткен. Бо чылын губернатор проектизинче кожуундан  35 харга чедир назылыг 11 киржикчини шилиир бис.

 

«Кодээ суурларнын 2014-2017 чылдан 2020 чылга чедир турум сайзыралы» деп фералдыг программа таварыштыр 2016  чылда кожуундан 7 киржикчи киришкеш шупту бажын туткан акшаларын алган:                                                                                                                                        ниити Бюджетен:  5 млн 77 мун. 700  акша, ООН иштинде  (ФБ – 4 млн 563 мун.800 акша; РБ — 513 мун. 900 акша

 

№ п/п Киржикчинин ады Сууру Бажынынын шолу Алган акшазын туну
Шупту туну Оон иштинде:
Федеральный  бюджет Республиканский бюджет
1 2 4 5 7 8 9
Граждане
1 Монгуш Амыр-оол Садый-оолович с. Чыраа-Бажы 65,9 641100 576200 64900
2 Ондар Салбакай Кандаш-ооловна с. Чыраа-Бажы 68,4 651200 585300 65900
 
Аныяк ог-булелер
1 Монгуш Олча Васильевна с. Хондергей 56,5 575700 517400 58300
2 Ооржак Аян Спартакович с. Хондергей 73,3 731900 657800 74100
3 Монгуш Роман Васильевич с. Шеми 64,0 651200 585300 65900
4 Монгуш Байлак Барчын-оолович с. Шеми 90 913300 820900 92400
5 Ооржак Белла Олеговна с. Чаданский 90,3 913300 820900 92400
  Шупту :7          

 

Ажыглалче кирген бажыннар

2016 чылдын  планы 456,9 кв.м

2016 чыл тургузунда 10 бажын ажыглалче кииртинген 759,5 кв.м тодаргайларга «Аныяк ог-буле» деп категориядан – 7 бажын 539 кв.м,  «Хамаатылар» деп категориядан 3 бажын 220,5 кв.м. Чылдын планы  136 хууга куусетинген.

 

Ажыглалче кирген бажыннар списогу

Долузу биле ат-сывы шолу категориязы сууру Акша алган чылы
1 Куулар Омак Май-оолович 93,5 Молодая семья Баян-Тала 2014
2 Донгак Сайдаш Кошкар-оолович 84,6 Молодая семья Хондергей 2013
3 Ооржак Белла Олеговна 90,3 Молодая семья Чаданский 2016
4 Монгуш Амыр-оол Садый-оолович 65,9 Граждане Чыраа-Бажы 2016
5 Ондар Салбакай Кандаш-ооловна 68,4 Граждане Чыраа-Бажы 2016
6 Ооржак Аян Спартакович 73,3 Молодая семья Хондергей 2016
7 Ондар Долаана Дорбет-ооловна 86,2 Граждане Ийме 2014
8 Монгуш Байлак Барчын-оолович 94,4 Молодая семья Шеми 2016
9 Донгак Айдыс Викторович 75,9 Молодая семья Хайыракан 2015
10 Идам-Сюрюн Буян Сергеевич 27 Молодая семья Теве-Хая 2014

 

Шээр малды остуруп ажаарынга  1 арат ажыл агыйы, 15 кодээ кооперативтер, 46 фермер ажыл агыйлары база 2 муниципалдыг будурулгелер эгидилге чок акшаларны алган. Субсидиянын туннери  Республика болгаш федерация бюджединден 1 торуур ошку-хойга онааштыр  135 акша. Ниитизи биле 2 млн. 815 мун. 943 акша оон иштинде федерация бюджединден 2 млн. 3 мун. 855  акша, Республика бюджединден 812 мун. 088 акша. Уксаалыг хойнун субсидиязы ниитизи биле  2 млн. 185 мун. 320 акша. Оон иштинде  республика бюджединден 432 мун 960 мун акша,  федерация бюджединден 1 млн 752 мун 960 акша. Чылгы мал дээш ниитизи биле  726 мун. 65 акша оон иштинде республика бюджединден 143 мун 604 акша,  федералалдыг бюджеттен 582 мун. 461 акшаны  шилчиткен .

Отчетуг чылда чиг суту будурулге черинге дужааганы дээш эгидилге чок акшаны   2СПК, 1КФХ, 1 АКХ алган, Федералдыг бюджеттен 333 мун 056 акша, республика бюджединден 529мун 845акшаны алган,  ниитизи- биле 862 мун 901акша шилчиттинген.

 

  Рубрики Новости